145473585.2.10.1615189875 Klauzula informacyjna
technologie dla budownictwa

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tech Service Polska sp. z o.o. ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: inspektor@techservice.info.pl, telefonicznie (48) 32 2146451 lub pisemnie na adres siedziby Administratora 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: inspektor@techservice.info.pl, telefonicznie 609 300 026 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – wypełnienia prawnie uzasadnione interesów Administratora takie jak m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia na terenach należących do Spółki, dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ), – w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 6. Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, informatyczne. 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): – dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); – sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); – usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); – ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); – prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody lub realizacji praw można kierować na adres email: inspektor@techservice.info.pl lub na adres Administratora. 11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 12. Administrator nie profiluje danych osobowych.


zacieraczki do tynków

PL | EN | RUS

Tel./fax +48 32 214 64 51
biuro@techservice.info.pl
2010© Tech Service Polska

techservice cookies