145473585.2.10.1515161055 Sposób wykonania
technologie dla budownictwa

Sposób wykonania

Parametry technologiczne:

 • temperatura stosowania (dotyczy podłoża i otoczenia): od +5 oC do +25 oC;
 • proporcje mieszania – 9 ±5%  litrów wody na 15 kg suchej mieszanki zaprawy (1 worek);
 • czas mieszania – 4 minuty
 • wydajność z 1 worka (ok. 15 kg) – 4 m2 przy grubości 1 cm (z 1 worka uzyskuje się ok. 40 -45 l świeżej zaprawy)
 • czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą – ok. 0,5 godziny
 • Przygotowanie podłoża:
  podłoże pod tynk powinno być stabilne, nośne, wolne od substancji osłabiających przyczepność: starych luźnych warstw tynków lub farb, kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, wykwitów solnych itp. W przypadku śladów agresji biologicznej należy je usunąć i wyeliminować przyczyny ich powstania. W razie potrzeby należy zredukować chłonność podłoża stosując środek gruntujący Polytech PR.

  Przygotowanie zaprawy:
  zawartość worka należy wsypać do odpowiedniej ilości czystej, zimnej wody i mieszać całość ok. 4 minuty. Uzyskuje się w ten sposób od 40 do 45 l gotowej zaprawy. Po wymieszaniu pierwszej partii należy sprawdzić konsystencję i ewentualnie skorygować proporcje mieszania. Kolejne partie zaprawy przygotowywać według ustalonej proporcji. Stwardniałej zaprawy nie wolno rozrabiać wodą ani mieszać ze świeżo przygotowaną. Zaprawę można przygotować za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, w betoniarce lub przy pomocy agregatów tynkarskich do zapraw lekkich
  Uwaga: w celu uzyskania zaprawy o deklarowanych parametrach należy zawsze mieszać całą zawartość worka! Nie należy wydłużać procesu mieszania – skutkuje to skróceniem czasu przydatności do użycia po zarobieniu wodą i zmianą parametrów zaprawy.

  Stosowanie:
  zaprawę tynkarską nakładać na tynkowaną powierzchnię ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego do zapraw lekkich. Pierwsza warstwa tynku Polytech Therm powinna mieć grubość od 1 do 4 cm. Powierzchnię tynku należy wyrównać łatą lub pacą – nie zacierać i nie wygładzać. Następnie warstwy Polytech Therm, w zależności od potrzeb, zaleca się nakładać po osiągnięciu przez warstwę poprzednią odpowiedniej nośności metodą „mokre na mokre”.

  Tynk Polytech Therm należy wzmocnić przez nałożenie warstwy tynku cementowo – wapiennego o grubości ok. 1 cm lub przez zatarcie  powierzchni zaprawą klejową (wskazane jest przy tym zastosowanie siatki elewacyjnej). Jako warstwę dekoracyjno – ochronną zaleca się stosowanie: paroprzepuszczalnej farby elewacyjnej, cienkowarstwowego tynku paroprzepuszczalnego na bazie silikatów, silikonów lub tynk mineralny. Warstwę dekoracyjną ochronną należy nakładać na wyschnięte podłoże – zgodnie z zaleceniami producentów.

  Przechowywanie wyrobu:
  do 12 miesięcy od daty produkcji w miejscach suchych, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, na paletach w temperaturze od +5 oC do +25 oC.

  Informacja o zagrożeniach:
  produkt drażniący, zawiera cement i wodorotlenek wapnia; rodzaj zagrożenia: R 36/37/38 – działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę, R 41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, R 43 –  może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; prawidłowe postępowanie: S 2 – chronić przed dziećmi, S 22 – nie wdychać pyłu, S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S 36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy, S 45 – w razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast zwrócić się do lekarza (jeżeli to możliwe okazać etykietę), S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę  załączniki: 1 2 3
  zacieraczki do tynków

  PL | EN | RUS

  Tel./fax +48 32 214 64 51
  biuro@techservice.info.pl
  2010© Tech Service Polska

  techservice cookies